Regulaminem

Ostatnia aktualizacja: lipiec 16, 2023

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed skorzystaniem z naszego serwisu.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszych Warunków:

  • Program Partnerski oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.
  • Państwo odnosi się do: Nowy Jork, Stany Zjednoczone
  • O nas (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do dota2-bets.org.
  • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Usługi odnosi się do strony internetowej.
  • Regulaminem (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Usługi.
  • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez strony trzecie, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.
  • Strona internetowa odnosi się do dota2-bets.org, dostępnego pod adresem https://dota2-bets.org/
  • You oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, zależnie od przypadku.

Potwierdzenie

Są to Warunki korzystania z tej Usługi oraz umowa między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od Twojej akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, możesz nie uzyskać dostępu do usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy również od Twojej akceptacji i przestrzegania Polityki prywatności Firmy. Nasza polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania twoich danych osobowych podczas korzystania z aplikacji lub strony internetowej oraz informuje o twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni cię. Przeczytaj uważnie naszą Politykę prywatności przed skorzystaniem z naszej usługi.

Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Firmę.

Firma nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na stronie lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić Twój dostęp, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Usługi wygasa natychmiast.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączne zadośćuczynienie dla Ciebie za wszystkie powyższe będzie ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie kupiłeś niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody za utratę zysków, utratę danych lub inne informacje, w celu przerwania działalności, szkód osobowych, utraty prywatności wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z Usługi lub niemożnością korzystania z niej, oprogramowania stron trzecich i / lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą, lub inaczej w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego zasadniczego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że ​​niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNE”

Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNA” oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługa, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając się do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez przerwy, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub będą poprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Firma, ani żaden jej dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawarte w nim; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów; (iii) co do dokładności, rzetelności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, zawartość lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń mających zastosowanie ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w jak największym stopniu egzekwowalnym przez obowiązujące prawo.

Prawo

Prawo kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych, reguluje niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez użytkownika. Korzystanie z aplikacji może podlegać również innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie jest wymienione na liście rządowych Stanów Zjednoczonych stron zabronionych lub ograniczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia będą w pełni obowiązywać.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach niewykonanie prawa lub wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpłynie na zdolność strony do skorzystania z tego prawa lub wymagania takiego wykonania w jakimkolwiek późniejszym czasie, ani zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się wszelkich późniejszych naruszeń.

Tłumaczenie ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej usłudze. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

Zmiany niniejszych warunków

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, w całości lub w części, przestań korzystać ze strony internetowej i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych warunków, możesz skontaktować się z nami:

  • 20 lutego 2020 r.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz