Podmínky

Poslední aktualizace: červenec 16, 2023

Před použitím naší služby si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno se používá velkými písmeny, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Podmínek:

  • Partnerský znamená subjekt, který kontroluje, je ovládán stranou nebo je pod společnou kontrolou strany, přičemž „kontrolou“ se rozumí vlastnictví nejméně 50% akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů, které jsou oprávněny hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiného řídícího orgánu.
  • Země odkazuje na: New York, USA
  • O nás (v této smlouvě označované buď jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) odkazuje na dota2-bets.org.
  • Přístroj znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
  • Servis odkazuje na web.
  • Podmínky (označované také jako „Podmínky“) znamenají tyto Podmínky, které tvoří úplnou dohodu mezi vámi a Společností ohledně používání Služby.
  • Služba sociálních médií třetích stran se rozumí jakékoli služby nebo obsah (včetně dat, informací, produktů nebo služeb) poskytované třetí stranou, které mohou být zobrazeny, zahrnuty nebo zpřístupněny Službou.
  • webová stránka odkazuje na dota2-bets.org, přístupný z https://dota2-bets.org/
  • Vy se rozumí jednotlivec, který přistupuje ke Službě nebo jej používá, nebo společnost nebo jiná právnická osoba, jejímž jménem tato fyzická osoba přistupuje ke Službě nebo ji využívá, podle toho, co je relevantní.

Potvrzení

Toto jsou smluvní podmínky upravující používání této služby a smlouva, která mezi vámi a společností funguje. Tyto smluvní podmínky stanoví práva a povinnosti všech uživatelů v souvislosti s používáním Služby.

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Smluvních podmínek. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další uživatele, kteří ke Službě přistupují nebo ji používají.

Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud s některou částí těchto podmínek nesouhlasíte, nebudete mít přístup ke Službě.

Prohlašujete, že jste starší 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat Službu.

Váš přístup ke Službě a její používání je rovněž podmíněno tím, že souhlasíte a dodržujete zásady ochrany osobních údajů společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů, když používáte aplikaci nebo web, a sdělují vám vaše práva na soukromí a jak vás zákon chrání. Před použitím naší služby si pečlivě přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost nevlastní ani nekontroluje.

Společnost nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá žádnou odpovědnost za ně. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost není odpovědná ani přímo či nepřímo odpovědná za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštěvujete.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit váš přístup z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, včetně, bez omezení, pokud porušíte tyto podmínky.

Po ukončení vaše právo používat Službu okamžitě zaniká.

Omezení odpovědnosti

Bez ohledu na jakékoli škody, které by vám mohly vzniknout, bude veškerá odpovědnost společnosti a kteréhokoli z jejích dodavatelů podle jakéhokoli ustanovení těchto podmínek a vaše výhradní náprava za výše uvedené omezena na částku, kterou jste skutečně zaplatili prostřednictvím služby nebo 100 USD pokud jste prostřednictvím Služby nic nezakoupili.

Společnost ani její dodavatelé v žádném případě neodpovídají v žádném případě za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (včetně, mimo jiné, za škodu způsobenou ztrátou zisku, ztráty dat nebo jiné informace, pro přerušení podnikání, pro osobní zranění, ztrátu soukromí vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem související s používáním nebo nemožností používat Službu, software třetích stran a / nebo hardware třetích stran používaný se Službou, nebo jinak v souvislosti s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek), a to i v případě, že Společnost nebo jakýkoli dodavatel byl informován o možnosti takové škody, a to i v případě, že náprava neplní svůj základní účel.

Některé státy neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé strany omezena v největším rozsahu povoleném zákonem.

Zřeknutí se „JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“

Služba je vám poskytována „JAK JSOU“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“ a se všemi vadami a vadami bez jakékoli záruky. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy společnost jménem svým jménem a jménem svých přidružených společností a jejich příslušných poskytovatelů licencí a poskytovatelů služeb výslovně odmítá veškeré záruky, ať už výslovné, předpokládané, zákonné nebo jiné, s ohledem na Služba, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a neporušení, a záruk, které mohou vzniknout v důsledku jednání, průběhu výkonu, použití nebo obchodních praktik. Bez omezení na výše uvedené neposkytuje společnost žádnou záruku ani závazek a neposkytuje žádné prohlášení, že služba splní vaše požadavky, dosáhne jakýchkoli zamýšlených výsledků, bude kompatibilní nebo bude pracovat s jakýmkoli jiným softwarem, aplikacemi, systémy nebo službami, bude fungovat bez přerušení splňovat jakékoli standardy výkonu nebo spolehlivosti nebo být bezchybný nebo že jakékoli chyby nebo vady mohou nebo budou opraveny.

Bez omezení výše uvedeného společnost ani žádný z poskytovatelů společnosti neposkytuje žádné záruky ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané: (i) pokud jde o provoz nebo dostupnost Služby nebo informace, obsah a materiály nebo produkty zahrnuto na něm; (ii) že Služba bude nepřerušovaná nebo bezchybná; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo měnu jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaných prostřednictvím Služby; nebo (iv) že Služba, její servery, obsah nebo e-maily odesílané od Společnosti nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časové bomby ani jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení příslušných zákonných práv spotřebitele, takže se na vás nemusí vztahovat některá nebo všechna výše uvedená vyloučení a omezení. V takovém případě se však výjimky a omezení stanovené v tomto oddíle použijí v nejvyšší míře vymahatelné podle příslušných právních předpisů.

Rozhodné právo

Tyto podmínky a vaše používání služby se řídí zákony dané země, s výjimkou kolizních norem. Na vaše používání aplikace se mohou vztahovat i další místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony.

Řešení sporů

Máte-li ohledně služby nějaké obavy nebo spory, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte vyřešit spor neformálně kontaktováním společnosti.

Pro uživatele z Evropské unie (EU)

Pokud jste spotřebitelem v Evropské unii, budete mít prospěch ze všech povinných ustanovení právních předpisů země, ve které máte bydliště.

Soulad s právními předpisy USA

Prohlašujete a zaručujete, že (i) nejste v zemi, která podléhá embargu na vládu Spojených států, nebo která byla vládou Spojených států označena jako „země podporující terorismus“, a (ii) nejste jsou uvedeny na jakémkoli seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA.

Oddělitelnost a vzdání se odpovědnosti

Dělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nevynutitelné nebo neplatné, bude toto ustanovení změněno a interpretováno tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v co největším možném rozsahu podle platných právních předpisů a zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

zřeknutí se práv

S výjimkou případů uvedených v tomto ustanovení nebude mít neuplatnění práva nebo vyžadování splnění povinnosti podle těchto podmínek vliv na schopnost strany uplatnit toto právo nebo požadovat takové plnění kdykoli poté, ani vzdání se porušení nebude představovat vzdání se práva jakéhokoli následného porušení.

Překlad tlumočení

Tyto podmínky mohly být přeloženy, pokud jsme vám je zpřístupnili v naší službě. Souhlasíte s tím, že v případě sporu bude mít přednost původní anglický text.

Změny těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení tyto Podmínky kdykoli upravit nebo nahradit. Pokud je revize významná, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom poskytli upozornění alespoň 30 dní před nabytím účinnosti nových podmínek. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno dle našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejímu využívání poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete revidovanými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami zcela nebo zčásti nesouhlasíte, přestaňte používat web a službu.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto smluvních podmínek, můžete nás kontaktovat:

  • Února 20, 2020
Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku. Budeme předpokládat, že jste s tím v pořádku, ale pokud chcete, můžete se odhlásit